ព្រះគុណរបស់ព្រះ

២៧៦ ព្រះគុណ ព្រះគុណគឺជាពាក្យដំបូងនៅក្នុងឈ្មោះរបស់យើងព្រោះវាពិពណ៌នាល្អបំផុតអំពីបុគ្គលម្នាក់ៗនិងធ្វើដំណើររួមគ្នាទៅកាន់ព្រះនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។ ផ្ទុយទៅវិញយើងជឿថាតាមរយៈព្រះគុណរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូយើងនឹងត្រូវបានសង្គ្រោះដូចពួកគេដែរ (កិច្ចការ ១៥, ១១) ។ យើង«មិនមានភាពសុចរិតពីព្រះគុណរបស់ទ្រង់តាមរយៈការប្រោសលោះតាមរយៈព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូទេ» (រ៉ូម ៣:២៤) ។ ដោយសារព្រះគុណតែមួយគត់ព្រះទុកយើងចោល (តាមរយៈព្រះគ្រីស្ទ) ចូលរួមក្នុងសេចក្ដីសុចរិតរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់។ ព្រះគម្ពីរបង្រៀនយើងជានិច្ចថាសារនៃសេចក្តីជំនឿគឺជាសារអំពីព្រះគុណរបស់ព្រះ (កិច្ចការ ១៤.៣; ២០.២៤; ២០.៣២) ។

មូលដ្ឋាននៃទំនាក់ទំនងរបស់ព្រះជាមួយមនុស្សតែងតែមានព្រះគុណនិងសេចក្តីពិត។ ខណៈពេលដែលក្រឹត្យវិន័យគឺជាការបង្ហាញពីគុណតំលៃទាំងនេះព្រះគុណរបស់ព្រះផ្ទាល់អាចរកឃើញតាមរយៈការសម្តែងតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។ តាមរយៈព្រះគុណរបស់ព្រះយើងត្រូវបានសង្គ្រោះតែតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយមិនមែនដោយការកាន់តាមក្រិត្យវិន័យទេ។ ច្បាប់ដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវបានថ្កោលទោសមិនមែនជាពាក្យចុងក្រោយរបស់ព្រះសម្រាប់យើងទេ។ ពាក្យចុងក្រោយរបស់គាត់សម្រាប់យើងគឺព្រះយេស៊ូវ។ វាគឺជាការបើកសម្តែងដ៏ល្អឥតខ្ចោះនិងផ្ទាល់ខ្លួននៃព្រះគុណនិងសេចក្តីពិតរបស់ព្រះដែលទ្រង់បានប្រទានដល់មនុស្សជាតិដោយសេរី។

ការជឿជាក់របស់យើងក្រោមច្បាប់គឺត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌។ យើងមិនទទួលបានអាកប្បកិរិយាត្រឹមត្រូវពីខ្លួនយើងទេពីព្រោះព្រះមិនមែនជាអ្នកទោសនៃច្បាប់និងភាពស្របច្បាប់របស់គាត់ទេ។ ព្រះដែលគង់នៅក្នុងយើងមានសេរីភាពពីព្រះជាម្ចាស់ស្របតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គ។ ឆន្ទៈរបស់គាត់ត្រូវបានកំណត់ដោយព្រះគុណនិងការលោះ។ សាវ័កប៉ូលបានសរសេរដូចតទៅនេះថា៖ «ខ្ញុំមិនបោះបង់ចោលព្រះគុណរបស់ព្រះឡើយ។ ព្រោះប្រសិនបើសេចក្ដីសុចរិតមកពីក្រឹត្យវិន័យគ្រិស្ដបានសោយទិវង្គតឥតបានការ (កាឡាទី ២:២១) ។ ប៉ូលពិពណ៌នាអំពីព្រះគុណរបស់ព្រះជាជម្រើសតែមួយគត់ដែលគាត់មិនចង់បោះចោល។ ព្រះគុណមិនមែនជារឿងដែលថ្លឹងថ្លែងនិងវាស់វែងហើយអាចដោះដូរបាន។ ព្រះគុណគឺជាសេចក្តីល្អដែលមានជីវិតរស់នៅរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈការដែលគាត់ស្វែងរកចិត្តនិងគំនិតរបស់មនុស្សហើយផ្លាស់ប្តូរទាំងពីរ។ នៅក្នុងសំបុត្ររបស់គាត់ផ្ញើទៅកាន់ព្រះវិហារនៅទីក្រុងរ៉ូមប៉ូលសរសេរថារឿងតែមួយគត់ដែលយើងព្យាយាមសម្រេចបានតាមរយៈការខិតខំរបស់យើងគឺការបង់អំពើបាបគឺការស្លាប់ដោយខ្លួនឯងនោះគឺជាដំណឹងអាក្រក់។ ប៉ុន្តែក៏មានអំណោយល្អផងដែរពីព្រោះ“ អំណោយទាននៃព្រះគឺជាជីវិតអស់កល្បជានិច្ចនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់របស់យើង” (រ៉ូម ៣:២៤) ។ ព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះគុណរបស់ព្រះ។ វាគឺជាការប្រោសលោះរបស់ព្រះដែលត្រូវបានដោះលែងសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់។