ជីវិតដែលបានលោះ

៥៨៥ ជីវិតដែលបានលោះ តើការដើរតាមព្រះយេស៊ូមានន័យយ៉ាងណា? តើការចូលរួមក្នុងជីវិតដែលបានប្រោសលោះដែលព្រះប្រទានដល់យើងតាមរយៈព្រះយេស៊ូវតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមានន័យយ៉ាងណា? វាមានន័យថាដឹកនាំជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទពិតប្រាកដតាមរយៈគំរូរបស់យើងហើយបំរើដល់មនុស្សយើងដោយមិនគិតពីខ្លួនឯង។ សាវ័កប៉ូលបានពន្យល់ថែមទៀតថា៖ «តើអ្នកមិនដឹងទេឬថារូបកាយរបស់អ្នកគឺជាព្រះវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនអ្នកហើយអ្នកបានមកពីព្រះហើយថាអ្នកមិនមែនជារបស់ខ្លួនឯង? ដោយសារតែអ្នកត្រូវបានគេទិញយ៉ាងខ្លាំង; ដូច្នេះព្រះជាម្ចាស់សរសើររូបកាយអ្នក» (កូរិនថូសទី ១ ២: ១០-១៣) ។

ព្រះយេស៊ូវបានលោះយើងតាមរយៈកិច្ចការនៃការសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់ហើយយើងបានទទួលយើងជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់។ បន្ទាប់ពីបានបញ្ជាក់ពីសេចក្តីពិតនេះតាមរយៈសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប៉ុលបានដាស់តឿនយើង ឲ្យ រស់នៅតាមសេចក្តីពិតនេះគឺជីវិតថ្មីបានរួចផុតពីអំពើបាប។ សាវ័កពេត្រុសបានព្រមានថានឹងមានគ្រូក្លែងក្លាយ៖ «ពួកគេនឹងផ្សព្វផ្សាយសេចក្ដីបង្រៀនខាងនិកាយដែលនឹងនាំទៅដល់សេចក្ដីហិនវិនាសហើយនឹងបោះបង់ចោលលោកម្ចាស់និងអ្នកគ្រប់គ្រងដែលបានទិញទ្រព្យទាំងនោះ»។ (ពេត្រុសទី ២ ២: ៤) ។ ជាភ័ព្វសំណាងគ្រូក្លែងក្លាយទាំងនេះពិតជាគ្មានអំណាចក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលការពិតថាតើព្រះយេស៊ូវជាអ្នកណានិងអ្វីដែលទ្រង់បានធ្វើសំរាប់យើងទេ។ «ព្រះយេស៊ូគ្រិស្ដបានបូជាព្រះជន្មរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់សំរាប់យើងដើម្បីរំដោះយើងអោយរួចផុតពីភាពអយុត្តិធម៌គ្រប់យ៉ាងហើយជំរះខ្លួនអោយប្រជាជនទៅជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលចង់ធ្វើអំពើល្អ» (ទីតុស ៣.៣) ។ ការបន្សុតនេះដែលកើតចេញពីព្រះយេស៊ូតាមរយៈការបន្តបំរើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលអាចអោយយើងរស់នៅក្នុងជីវិតដែលបានលោះនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។

ពេត្រុសពន្យល់ថា៖ «ត្បិតអ្នកដឹងថាអ្នកមិនត្រូវបានលោះដោយប្រាក់ឬមាសពីការផ្លាស់ប្តូរឥតប្រយោជន៍របស់ឪពុកតាមរបៀបឈាមរបស់ឪពុកទេប៉ុន្តែដោយព្រះលោហិតដ៏ថ្លៃវិសេសរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលជាកូនចៀមដែលគ្មានទោសពៃរ៍និងមិនបរិសុទ្ធ»។ (ពេត្រុសទី ១ ៥: ៨-៩) ។

ចំណេះដឹងនេះជួយយើងឱ្យយល់ច្បាស់ពីសារៈសំខាន់នៃការចាប់កំណើតរបស់ព្រះយេស៊ូវ។ ព្រះបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់អស់កល្បជានិច្ចបានយាងមករកយើងក្នុងទម្រង់ជាមនុស្សបន្ទាប់ពីបានទទួលយកលក្ខណៈជាមនុស្សរបស់យើងដែលគាត់បានផ្លាស់ប្តូរហើយឥឡូវនេះបានចែករំលែកជាមួយយើងតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណ។ ដោយធ្វើដូច្នេះទ្រង់អាច ឲ្យ យើងរស់នៅក្នុងជីវិតដែលបានលោះ។

ការផ្សះផ្សាតាមរយៈព្រះយេស៊ូគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃផែនការរបស់ព្រះសម្រាប់មនុស្សជាតិ។ ការរស់ឡើងវិញឬ«កើតពីស្ថានលើ»គឺជាកិច្ចការប្រោសលោះដែលធ្វើដោយព្រះយេស៊ូវហើយបានធ្វើការនៅក្នុងយើងដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។

"ប៉ុន្តែនៅពេលដែលសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់មនុស្សជាតិនៃព្រះជាព្រះអង្គសង្រ្គោះរបស់យើងបានលេចចេញមកគាត់បានជួយសង្គ្រោះយើង - មិនមែនសម្រាប់ជាប្រយោជន៍នៃការងារដែលយើងនឹងធ្វើនៅក្នុងសេចក្ដីសុចរិតនោះទេប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីសេចក្ដីមេត្ដាករុណារបស់គាត់ - តាមរយៈការងូតទឹកនៃការកើតជាថ្មីនិងជាថ្មីនៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលគាត់បានធ្វើ ព្រះអង្គបានចាក់បង្ហូរយើងយ៉ាងបរិបូណ៌តាមរយៈព្រះយេស៊ូគ្រិស្ដជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងដើម្បីអោយយើងបានទទួលមត៌កតាមសេចក្ដីសង្ឃឹមនៃជីវិតអស់កល្បជានិច្ច»។ (ទីតុស ២,១១-១៤) ។

តាមរយៈស្មារតីដែលមានស្រាប់យើងអាចចូលរួមក្នុងមនុស្សជាតិរបស់ព្រះយេស៊ូ។ នោះមានន័យថាយើងចូលរួមក្នុងភាពជាបុត្រានិងការប្រកបនិងការប្រកបជាមួយព្រះវរបិតាតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។ ឪពុកនៃសាសនាចក្រដំបូងបានដាក់វាតាមវិធីនេះ: "ព្រះយេស៊ូវដែលមានលក្ខណៈធម្មជាតិជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះបានក្លាយជាកូនមនុស្សដូច្នេះយើងដែលជាមនុស្សកើតពីធម្មជាតិអាចដោយសារព្រះគុណក្លាយជាបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់" ។

ប្រសិនបើយើងលះបង់ការងាររបស់ព្រះយេស៊ូវនិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយប្រគល់ជីវិតរបស់យើងដល់គាត់នោះយើងនឹងកើតមកក្នុងជីវិតថ្មីដែលបានធ្វើរួចទៅហើយសម្រាប់យើងក្នុងភាពជាមនុស្សលោកយេស៊ូ។ ការកើតជាថ្មីនេះមិនត្រឹមតែណែនាំយើងឱ្យចូលក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះក្នុងន័យស្របច្បាប់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែតាមរយៈការកើតជាថ្មីខាងវិញ្ញាណយើងចែករំលែកភាពជាមនុស្សផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ព្រះគ្រីស្ទ។ យើងធ្វើកិច្ចការនេះតាមរយៈការបំរើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាបន្ដ។ ប៉ូលបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូច្នេះថា៖ «ដូច្នេះប្រសិនបើនរណាម្នាក់នៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទគាត់គឺជាមនុស្សថ្មី។ ចាស់បានកន្លងផុតទៅមើលចុះអ្វីៗបានប្រែជាថ្មី (កូរិនថូសទី ២ ២:១១) ។
យើងត្រូវបានបង្កើតថ្មីនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទហើយបានផ្តល់អត្តសញ្ញាណថ្មី។ នៅពេលយើងទទួលនិងឆ្លើយតបទៅនឹងការបម្រើខាងវិញ្ញាណដែលកំពុងរស់នៅយើងកើតពីស្ថានលើ។ តាមរបៀបនេះយើងក្លាយជាកូនរបស់ព្រះដែលចូលរួមក្នុងភាពជាមនុស្សជាតិរបស់ព្រះគ្រីស្ទតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។ នេះជារបៀបដែលចនបានសរសេរវានៅក្នុងដំណឹងល្អរបស់គាត់៖“ តែអស់អ្នកដែលទទួលគាត់ហើយជឿលើគាត់គាត់បានផ្តល់សិទ្ធិឱ្យពួកគេក្លាយជាកូនរបស់ព្រះ។ ពួកគេមិនមែនដោយសារតែពួកគេជារបស់មនុស្សដែលបានជ្រើសរើសនោះទេសូម្បីតែតាមរយៈមនុស្សនិងកំណើតក៏ដោយ។ ព្រះបានប្រទានជីវិតថ្មីដល់ពួកគេតែម្នាក់ឯង» (យ៉ូហាន ៣: ១៩-២១ សង្ឃឹមសំរាប់ទាំងអស់គ្នា) ។

តាមរយៈការចាប់កំណើតពីខាងលើហើយទទួលយកជាកូនរបស់ព្រះយើងអាចរស់នៅដោយមានទំនាក់ទំនងថ្មីជាមួយនឹងព្រះដែលជាជីវិតដែលបានលោះនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទ។ អ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើសម្រាប់យើងក្នុងនាមជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះនិងកូនមនុស្សបានធ្វើការនៅក្នុងយើងដូច្នេះតាមរយៈព្រះគុណយើងក្លាយជាកូនរបស់ព្រះនៅក្នុងស្ថានភាពរបស់យើង។ ព្រះគឺជាអ្នកដែលធ្វើឱ្យអ្នកជឿនៅក្នុងទំនាក់ទំនងថ្មីនេះជាមួយពួកគេ - នៅក្នុងទំនាក់ទំនងដែលមានឥទ្ធិពលលើយើងទៅនឹងឫសគល់នៃខ្លួនយើង។ នេះជារបៀបដែលប៉ុលបង្កើតសេចក្តីពិតដ៏គួរអោយភ្ញាក់ផ្អើលនេះ៖ «ត្បិតអ្នករាល់គ្នាមិនបានទទួលស្មារតីនៃការជាប់ឃុំឃាំងដែលអ្នករាល់គ្នាគួរខ្លាចទៀតទេ។ ប៉ុន្តែអ្នកបានទទួលស្មារតីនៃកុមារភាពតាមរយៈការដែលយើងហៅថាអាបាបាឪពុកជាទីស្រឡាញ់! ព្រះវិញ្ញាណផ្ទាល់ផ្ដល់សក្ខីភាពអោយវិញ្ញាណរបស់យើងដឹងថាយើងពិតជាបុត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់» (រ៉ូម ៨.៣៨-៣៩) ។

នេះគឺជាការពិតភាពពិតនៃជីវិតដែលបានលោះ។ ចូរយើងអបអរផែនការនៃការសង្គ្រោះដ៏រុងរឿងរបស់គាត់ហើយសរសើរព្រះត្រៃឯកព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់យើង។

ដោយយ៉ូសែប Tkach