សមាគមសាសនាចក្រពិភពលោកនៃព្រះ (ស្វ៊ីស)
៨០០០ ហ្សូរីក

អ៊ីម៉ែល: info@wkg-ch.org
អ៊ីនធឺណិត: www.wkg-ch.org


ធនាគារ

Postfinance Zurich

គណនីកុំព្យូទ័រ៖ ២៣-៥៨២៤៣-៧

ក្រុមហ៊ុន IBAN: CH4309000000230582437

BIC: POFICHBEXXX

រក្សាសិទ្ធិ© ២០២០ ដឹហ្គ្រីនស្វីស