ពិភពលោកនៃពួកទេវតា

ពួកទេវតាជាវិញ្ញាណអ្នកនាំសារនិងអ្នកបំរើរបស់ព្រះ។ ពួកគេដើរតួយ៉ាងពិសេសនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗចំនួនបួននៅក្នុងជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូហើយម្តងម្កាលព្រះយេស៊ូបាននិយាយអំពីពួកគេនៅពេលដែលគាត់បង្រៀនមុខវិជ្ជាផ្សេងទៀត។

សៀវភៅដំណឹងល្អមិនមានចេតនាឆ្លើយសំណួរទាំងអស់របស់យើងអំពីទេវតាទេ។ ពួកគេផ្តល់ឱ្យយើងនូវព័ត៌មានបន្ទាប់បន្សំនៅពេលដែលទេវតាចូលក្នុងឆាក។

នៅក្នុងដំណើររឿងនៃដំណឹងល្អនោះពួកទេវតាដើរនៅមុខព្រះយេស៊ូវ។ កាព្រីយែលបានបង្ហាញខ្លួនដល់សាការីដើម្បីប្រកាសថាគាត់នឹងមានកូនប្រុសម្នាក់ - យ៉ូហានបាទីស្ទ (លូកា ១.៣៤-៣៥) ។ កាព្រីយែលក៏បានប្រាប់ម៉ារីយ៉ាថានាងនឹងមានកូនប្រុសមួយ (ខ ៦-៧) ។ ដោយយ៉ូសែបត្រូវបានប្រាប់ដោយទេវតានៅក្នុងសុបិនមួយ (ម៉ាថាយ ៥: ១-១៦) ។

ទេវតាមួយរូបបានប្រកាសពីការប្រសូតរបស់ព្រះយេស៊ូដល់ពួកគង្វាលនិងកងទ័ពនៅស្ថានសួគ៌បានសរសើរព្រះ (លូកា ១.៣៤-៣៥) ។ ទេវតាមួយរូបបានលេចមកជួបយ៉ូសែបម្តងទៀតក្នុងសុបិនដើម្បីប្រាប់គាត់ ឲ្យ រត់ទៅស្រុកអេស៊ីបហើយបន្ទាប់មកម្តងទៀតនៅពេលដែលមានសុវត្ថិភាពត្រឡប់មកស្រុកវិញ (ម៉ាថាយ ១៧.៥) ។

ទេវតាត្រូវបានរៀបរាប់ម្តងទៀតនៅក្នុងការល្បួងរបស់ព្រះយេស៊ូ។ សាតាំងបានដកស្រង់អត្ថបទពីព្រះគម្ពីរអំពីការការពារពួកទេវតានិងពួកទេវតាដែលបានបំរើព្រះយេស៊ូវបន្ទាប់ពីការល្បួងបានបញ្ចប់ (ម៉ាថាយ ១៧.៥) ។ ទេវតាមួយរូបបានជួយព្រះយេស៊ូនៅសួនហ្គេតសេម៉ានីក្នុងកំឡុងពេលមានការល្បួងយ៉ាងខ្លាំង (លូកា ២:១១) ។

ទេវតាក៏បានដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូដូចដែលសៀវភៅដំណឹងល្អទាំងបួនប្រាប់យើង។ ទេវតាមួយបានប្រមៀលថ្មចេញពីមាត់ហើយប្រាប់ស្ដ្រីទាំងនោះថាព្រះយេស៊ូវបានរស់ឡើងវិញ (ម៉ាថាយ ៥: ១-១៦) ។ ស្ត្រីបានឃើញទេវតាឬពីរនាក់នៅខាងក្នុងផ្នូរ (ម៉ាកុស ១៦.៥ លូកា ២៤.៤.២៣ យ៉ូហាន ២០.១១) ។

អ្នកនាំសាររបស់ព្រះបានបង្ហាញសារៈសំខាន់នៃការរស់ឡើងវិញ។

លោកយេស៊ូបានមានប្រសាសន៍ថាទេវតាក៏នឹងមានតួនាទីសំខាន់ដែរពេលលោកត្រឡប់មកវិញ។ ទេវតានឹងអមដំណើរគាត់នៅពេលគាត់ត្រឡប់មកវិញហើយប្រមូលអ្នកដែលបានជ្រើសរើសសម្រាប់ការសង្គ្រោះនិងអាក្រក់សម្រាប់ការបំផ្លាញ (ម៉ាថាយ ៣: ១៦-១៧; ២៨: ១៩) ។

លោកយេស៊ូអាចហៅទេវតានៃកងពលតែលោកមិនបានសុំពួកគេទេ (ម៉ាថាយ ១៧.៥) ។ អ្នកនឹងអមដំណើរគាត់នៅពេលគាត់ត្រឡប់មកវិញ។ ពួកទេវតានឹងចូលរួមនៅក្នុងការជំនុំជម្រះ (លូកា ១.៣៤-៣៥) ។ នេះប្រហែលជាពេលដែលមនុស្សបានឃើញទេវតា«ឡើងលើចុះពីលើកូនមនុស្ស» (យ៉ូហាន ១:១៤) ។

ពួកទេវតាអាចលេចចេញជាមនុស្សឬមានសិរីរុងរឿងមិនធម្មតា (លូកា ២,៩; ២៤.៤) ។ ពួកគេមិនស្លាប់ហើយមិនបានរៀបការដែលមានន័យថាពួកគេគ្មានភេទនិងមិនបង្កើតកូន (លូកា ១.៣៤-៣៥) ។ ជួនកាលមនុស្សជឿថាព្រឹត្តិការណ៍មិនធម្មតាបណ្តាលមកពីទេវតា (យ៉ូហាន ៥.១៨; ១៩.៧) ។

ព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថា“ ក្មេងតូចៗទាំងនេះដែលជឿដល់ខ្ញុំ” មានពួកទេវតានៅស្ថានសួគ៌ដែលមើលថែរក្សាពួកគេ (ម៉ាថាយ ១៧.៥) ។ ពួកទេវតាសប្បាយចិត្តពេលមនុស្សងាកមករកព្រះនិងពួកទេវតានាំមនុស្សសុចរិតដែលបានស្លាប់ទៅឋានសួគ៌ (លូកា ២,៩; ២៤.៤) ។

ម៉ៃឃើលម៉ូរីសុន


ជាពិភពលោកទេវតា