ព្រះគ្រីស្ទគឺជាកូនចៀមនៃបុណ្យរំលង

៣៧៥ កូនចៀមបុណ្យរំលងរបស់យើង «Denn unser Passahlamm, ist ja für uns geschlachtet worden: Christus» (១ កូ។ ១:២៣) ។

យើងមិនចង់មើលរំលងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យដែលបានកើតឡើងនៅប្រទេសអេហ្ស៊ីបជិត ៤០០០ ឆ្នាំមុននៅពេលដែលព្រះបានរំដោះអ៊ីស្រាអែលចេញពីទាសភាព។ សេចក្ដីវេទនា ១០ យ៉ាងដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងនិក្ខមនំគឺចាំបាច់ដើម្បីអង្រួនភាពរឹងចចេសភាពក្រអឺតក្រទមនិងភាពក្រអឺតក្រទមចំពោះព្រះ។

Das Passah war die letzte und endgültige Plage, die so schrecklich war, dass alle Erstgeburt, sowohl der Menschen als auch des Viehs, getötet wurde als der HERR vorüberging. Gott verschonte die gehorsamen Israeliten, als ihnen befohlen wurde das Lamm am 14.Tag des Monats Abib zu töten und das Blut an die Oberschwelle und an die Türpfosten zu streichen. (Siehe 2. Mose 12). In Vers 11 wird es das Passah des Herrn genannt.

Viele haben das Passah des Alten Testaments wohl vergessen, aber Gott erinnert sein Volk daran, dass Jesus, unser Passah, als das Lamm Gottes vorbereitet wurde, um die Sünden der Welt wegzunehmen. (យ៉ូហាន ១:១៤) ។ Er starb am Kreuz, nachdem sein Körper durch Peitschenhiebe zerrissen und gequält wurde und ein Speer seine Seite durchbohrt hatte und Blut herausfloss. Dies alles erduldete er, wie es prophezeit wurde.

Er hinterliess uns ein Beispiel. An seinem letzten Passah, das wir nun als das Abendmahl bezeichnen, lehrte er seine Jünger, sich gegenseitig die Füsse zu waschen, als Beispiel der Demut. Zum Gedächtnis an seinen Tod reichte er ihnen Brot und ein wenig Wein, um symbolisch Anteil zu haben am Essen seines Fleisches und am Trinken seines Blutes (1. Korinther 11,23-26, Johannes 6,53-59 und Johannes 13,14-17). Als die Israeliten in Ägypten das Blut des Lammes an die Oberschwelle und an die Türpfosten gestrichen haben, war das ein Vorausschauen auf das Blut Jesu im Neuen Testament, das auf die Türen unserer Herzen gesprengt wurde, damit unser Gewissen rein gewaschen und alle unsere Sünden durch sein Blut gereinigt würden (Hebräer 9,14 und 1. Johannes 1,7). Der Lohn der Sünde ist der Tod, aber das unbezahlbare Geschenk Gottes ist ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Am Abendmahl denken wir an den Tod unseres Erlösers, damit wir den schmerzvollen und sehr beschämenden Tod am Kreuz nicht vergessen, der wegen unserer Sünden vor 2000 Jahren stattgefunden hat.

កូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់ដែលព្រះវរបិតាបានចាត់ជាកូនចៀមនៃព្រះដើម្បីសងថ្លៃលោះយើងគឺជាអំណោយដ៏អស្ចារ្យបំផុតមួយសម្រាប់មនុស្ស។ យើងមិនសមនឹងទទួលបានព្រះគុណនេះទេប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់បានជ្រើសរើសយើងតាមរយៈព្រះគុណរបស់ទ្រង់ដើម្បីផ្តល់ឱ្យយើងនូវជីវិតអស់កល្បជានិច្ចតាមរយៈព្រះរាជបុត្រាស្ងួនភ្ងារបស់ទ្រង់គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។ បុណ្យរំលងរបស់យើងព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទបានសុគតដើម្បីសង្គ្រោះយើង។ យើងអាននៅក្នុងគម្ពីរហេព្រើរ ១២: ១-២“ ដូច្នេះយើងផងដែរដោយហេតុថាយើងមានសាក្សីជាច្រើននៅជុំវិញខ្លួនយើងសូមទុកអ្វីៗទាំងអស់ដែលត្អូញត្អែរនិងអំពើបាបដែលជាប់ជំពាក់នឹងយើងហើយយើងត្រូវដើរដោយអត់ធ្មត់ នៅក្នុងការតស៊ូដែលត្រូវបានកំណត់សម្រាប់យើងហើយមើលទៅព្រះយេស៊ូវដែលជាអ្នកចាប់ផ្តើមដំបូងនិងជាអ្នកស៊ីផឹកនៃសេចក្តីជំនឿដែលទោះបីជាគាត់អាចមានអំណរក៏ដោយបានស៊ូទ្រាំនឹងឈើឆ្កាងនិងមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះភាពអាម៉ាស់ហើយបានអង្គុយនៅខាងស្ដាំបល្ល័ង្ករបស់ព្រះ។ »

ដោយ Natu Moti


ជាព្រះគ្រីស្ទគឺជាកូនចៀមនៃបុណ្យរំលង