សេចក្តីជំនឿ - មើលឃើញមើលមិនឃើញ

Es sind nur mehr fünf bis sechs Wochen, bis wir den Tod und die Auferstehung Jesu feiern. Zwei Dinge geschahen mit uns, als Jesus starb und auferweckt wurde. Das Erste ist, dass wir mit [in] ihm starben. Und das Zweite ist, dass wir mit [in] ihm auferweckt wurden.

Der Apostel Paulus drückt es so aus: Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus, euer Leben, sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit (កូល៉ុស ៣: ៣-៤) ។

នៅពេលដែលព្រះគ្រីស្ទបានសុគតនៅលើឈើឆ្កាងសម្រាប់អំពើបាបរបស់យើងមនុស្សជាតិទាំងអស់រួមទាំងអ្នកនិងខ្ញុំបានស្លាប់នៅទីនោះក្នុងន័យខាងវិញ្ញាណ។ ព្រះគ្រីស្ទបានសុគតជាអ្នកតំណាងជំនួសយើង។ ប៉ុន្តែមិនមែនគ្រាន់តែជាអ្នកជំនួសយើងទេគាត់បានស្លាប់ហើយបានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងរបស់យើង។ មានន័យថា៖ ពេលគាត់ស្លាប់ហើយរស់ឡើងវិញយើងបានស្លាប់ជាមួយគាត់ហើយបានរស់ឡើងវិញជាមួយគាត់។ វាមានន័យថាព្រះវរបិតាទទួលយកយើងដោយផ្អែកលើអ្វីដែលយើងនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រាស្ងួនភ្ងារបស់ទ្រង់។ ព្រះយេស៊ូតំណាងអោយយើងនៅចំពោះមុខព្រះវរបិតាក្នុងគ្រប់កិច្ចការដែលយើងធ្វើដូច្នេះវាមិនមែនជាយើងទៀតទេដែលបានបំពេញវាតែជាព្រះគ្រីស្ទដែលស្ថិតនៅក្នុងយើង នៅក្នុងព្រះយេស៊ូវយើងត្រូវបានដោះលែងពីអំណាចនៃអំពើបាបនិងការដាក់ទណ្ឌកម្ម។ ហើយនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវយើងមានជីវិតថ្មីនៅក្នុងគាត់និងព្រះវរបិតាតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។ ព្រះគម្ពីរហៅរឿងនេះឬកើតពីខាងលើ។ យើងបានកើតមកពីស្ថានលើតាមរយៈព្រះចេស្ដានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីរស់នៅក្នុងជីវិតដែលស្កប់ស្កល់នៅក្នុងវិថីខាងវិញ្ញាណថ្មី។

Gemäss dem Vers, den wir vorhin gelesen haben sowie mehreren anderen Versen, wohnen wir mit Christus in einem himmlischen Reich. Das alte Ich ist gestorben und ein neues Ich wurde lebendig. Sie sind nun eine neue Schöpfung in Christus. Die aufregende Wahrheit, eine neue Schöpfung in Christus zu sein, ist, dass wir nun mit ihm identifiziert werden und er mit uns. Wir sollten uns niemals als getrennt, als fern von Christus ansehen. Unser Leben ist mit Christus in Gott verborgen. Wir sind durch und durch mit Christus identifiziert. Unser Leben ist in ihm. Er ist unser Leben. Wir sind eins mit ihm. Wir wohnen in ihm. Wir sind nicht bloss irdische Bewohner; wir sind auch Bewohner des Himmels. Ich beschreibe es gerne als Leben in zwei Zeitzonen – die vorübergehende, physische sowie die ewige, himmlische Zeitzone. Es ist einfach, diese Dinge zu sagen. Es ist schwieriger, sie zu sehen. Aber sie sind wahr, auch wenn wir uns mit all den täglichen Problemen, denen wir begegnen, herumschlagen.

Paulus beschrieb es in 2. Korinther 4,18 wie folgt: Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich; was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Das ist genau der Punkt von alldem. Das ist das Wesen des Glaubens. Wenn wir diese neue Wirklichkeit, wer wir in Christus sind, sehen, ändert das unser ganzes Denken, einschliesslich dessen, was wir in diesem Augenblick durchmachen mögen. Wenn wir uns selber als in Christus wohnend sehen, macht es einen gewaltigen Unterschied aus, wie wir in der Lage sind, mit den Angelegenheiten dieses gegenwärtigen Lebens fertig zu werden.

ដោយយ៉ូសែប Tkach


ជាសេចក្តីជំនឿ - មើលឃើញមើលមិនឃើញ